Danh sách các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2019 – 2024

903

I. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH (05 VỊ)

II. TỔ CHỨC THÀNH VIÊN (20 VỊ)

III. CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG CÁC TỔ CHỨC, CÁC GIAI CẤP, DÂN TỘC, TÔN GIÁO, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN (18 VỊ)

1. DÂN TỘC (01 VỊ)

2. TÔN GIÁO (06 VỊ)

3. TRÍ THỨC, CHUYÊN GIA CÁC LĨNH VỰC (6 VỊ)

4. CÁC DOANH NHÂN (05 VỊ)

IV. CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG (20 VỊ)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here