Kết quả Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2019 – 2024

356

Thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội, nhằm báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận xây dựng tờ gấp với nội dung báo nhanh kết quả Đại hội. Tờ gấp được phát hành đến Ban Công tác Mặt trận 89 khu phố, 1508 Tổ Dân phố – Mặt trận, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thành viên các Ban Tư vấn, thành viên tổ Dư luận xã hội 20 phường trên địa bàn quận.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024
với chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here