Phường 13 – Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với Nhân dân phường năm 2019

340
Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Căn cứ Quyết định số 935 – QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
chủ trì hội nghị đối thoại

Ngày 6/9/2019, Ban Thường thực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tham mưu Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với Nhân dân phường năm 2019, chuyên đề “Lãnh đạo công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021”, qua đó tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc và những vấn đề mới phát sinh chưa được sự đồng thuận của Nhân dân. Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý điều hành của Chính quyền địa phương. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ Nhân dân của cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường củng cố mối quan hệ mặt thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đối thoại người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền nắm bắt những vấn đề chưa phù hợp, còn thiếu hoặc những vấn đề mới phát sinh có cơ sở thực tiễn chỉ đạo, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, những sáng kiến của Nhân dân và những vấn đề liên quan đến việc lãnh đạo công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường.

Ảnh: Ông Hà Minh Hiếu - ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN phường
phát biểu về công tác giám sát

Hội nghị với sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các ban ngành đoàn thể phường, BCH Công an, BCH Quân sự, cấp ủy, trưởng ban CTMT khu phố, Tổ dân phố – Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn phường; cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường liên quan được mời đến đối thoại.

Tại hội nghị ông Bùi Hữu Thành – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã thông qua báo cáo đề dẫn, cụ thể từ khi tái lập Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn từ tháng 7 năm 2016 đến nay Đảng ủy phường đã chỉ đạo Hội đồng nhân dân phường tổ chức 12 kỳ họp, trong đó có 08 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp bất thường và thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; trước và sau các Kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân phường phối họp với Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức 16 đợt tiếp xúc giữa cử tri phường với các 05 tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phường để ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn phường. Hội đồng nhân dân phường đã mưu cho Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND và trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo UBND phường xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri thông qua các buổi tiếp xúc và bằng văn bản gửi đến cấp ủy, trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận khu phố và các đại biểu HĐND phường kịp thời thông tin đến cư tri, kết quả đã trả lời 109 ý kiến, kiến nghị với 138 nội dung.

Ảnh: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường
trả lời một số ý kiến trong hội nghị

Sau phần báo cáo đề dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân phường,  Hội nghị đã nghe 10 ý kiến đóng góp trực tiếp và 4 phiếu góp ý các nội dung, giải pháp cho công tác lãnh đạo công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường. Góp ý để tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri được đảm bảo về chất lượng và số lượng. Góp ý để các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo được thời gian và chất lượng giải quyết; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Góp ý để phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường trong việc giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị HoaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường sớm giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước 30/9/2019, thông tin đầy đủ đến cử tri khu phố. Hội đồng nhân dân phường giám sát việc giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri của UBND phường, phát huy vai trò của đại biểu HĐND ở các đơn vị bầu ra mình trong việc đeo bám và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường kịp thời thông tin đến các cử tri về các chế độ, chính sách liên quan đến cử tri và Nhân dân trên địa bàn phường.

Minh Hiếu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here