ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 20 PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2019-2024.

436

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 phường đã được tiến hành từ ngày 28/12/2018 đến ngày 26/02/2019. Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận nhà tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019). Tại các đơn vị, quá trình tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đúng quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận. Nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng diễn ra gồm các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động như tổ chức thi thiết kế biểu trưng chào mừng Đại hội, thi báo ảnh, thi tìm hiểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội… nhằm tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Đại hội Mặt trận Tổ quốc, qua đó phát động hệ thống Mặt trận từ quận đến cơ sở đăng ký 59 công trình với tổng số tiền 4.385.446.000 đồng chào mừng Đại hội gắn với việc thực hiện mô hình “Mỗi tập thể một công trình thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt” thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong quá trình tổ chức Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và phường; góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những đóng góp của đại biểu sẽ là tiền đề quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, phát huy nội lực, tăng cường mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng, mở rộng Mặt trận, tích cực góp phần vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; động viên mọi nguồn lực của xã hội cho sự phát triển chung của Quận, cải thiện và nâng dần đời sống của Nhân dân.
Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 phường đã lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường bảo đảm tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực với số lượng 634 Ủy viên; hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường gồm 01 Chủ tịch; 01 Phó Chủ tịch chuyên trách; 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và 02 Ủy viên thường trực. Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 được tổ chức sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 Phường tiến hành Đại hội Đại biểu theo quy trình thống nhất, đúng với hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.
Với quyết tâm “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”, hệ thống Mặt trận quận tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của Quận, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 27

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 26

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 25

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 24

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 22

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 21

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 28

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 19

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 17

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 15

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3

Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2

 

Quỳnh Hoa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here