Thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

409

Trải qua 10 kỳ đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch – vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày: 27 và 28/6/2019, tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM). Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, nhân tố mới, những hạn chế, tồn tại; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của Thành phố và đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động rộng khắp và có hiệu quả; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước. Cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ nhân dân cống hiến cho sự phát triển của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here